REGULAMIN SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW- Spaki Nutzfahrzeuge,
Auf der Held 13a, 54634 Bitburg

1. Ogólne ustalenia

Poniższe warunki są obowiązujące dla wszystkich ofert i sprzedaży używanych pojazdów i pojazdów użytkowych z firmy Spaki Nutzfahrzeuge do klientów. Odmienne warunki handlowe Kupującego nie obowiązują, nawet jeżeli nie zostaną one wyraźnie zaprzeczone. Dotyczy to także sytuacji, gdy warunki Kupującego zawierają klauzulę mówiącą o tym, że decydujące są tylko jej warunki.

2.

Firma Spaki Nutzfahrzeuge dokonuje zakupu podlegających sprzedaży pojazdów częściowo od osób trzecich. Wszystkie  transakcje zakupowe związane są sztywnymi terminami płatności, niniejsza sprzedaż odbywa się jako zakup stały według niemieckiego prawa zgodnie z § 376 Kodeksu handlowego (HGB). Sprzedaż podlega terminowi płatności ustalonemu w ramach umowy sprzedaży ( jak w Rachunku, Rachunku Proformie lub Umowie Kupna-Sprzedaży). Przy terminie płatności chodzi o płatność ceny zakupu ze strony Kupującego  dokładnie w ustalonym terminie jak na Umowie.

3. Ceny

3.1

Jeżeli wyraźnie nie ustalono inaczej, ceny obowiązują loco zakład i magazyn i nie zawierają opakowania, kosztów przewozu i ubezpieczenia. Ustawowy podatek VAT nie jest zawarty w wykazanych cenach i należy go dodać w ustawowej wysokości do wykazanych cen. Ustawowy podatek VAT wykazywany jest oddzielnie na fakturze w ustawowej wysokości w dniu wystawiania faktury i musi być opłacony przez Kupującego.

Także w przypadku nie-przedsiębiorców ceny to ceny netto. Przypadający na nie ustawowy podatek VAT / podatek od towarów i usług należy doliczyć do cen, chyba że wyraźnie ustalono inaczej.

3.2

W przypadku transakcji eksportowych należy złożyć kaucję, aż do przedłożenia wymaganych dokumentów celnych lub numeru podatku VAT (państwa członkowskie UE). Kaucja musi zostać wpłacona w wysokości powstałego ustawowego podatku VAT.

3.3

Ustalone usługi dodatkowe (np. koszty transportu, koszty finansowania) są naliczane dodatkowo. Cła, podatki, fracht i podobne opłaty ponosi Kupujący.

3.4

Podane ceny są wiążące.

4. Zastrzeżenie własności

Przedmiot zakupu do momentu wyrównania należności na podstawie umowy zakupu pozostaje własnością Sprzedającego, tzn. firmy Spaki Nutzfahrzeuge.

Jeżeli Kupujący jest osobą prawną prawa publicznego, stanowi oddzielny majątek publiczno-prawny lub jest przedsiębiorcą, który przy zawieraniu umowy działa realizując swoją przemysłową lub samodzielną działalność zawodową, zastrzeżenie własności istnieje także dla należności Sprzedającego wobec Kupującego wynikających z bieżącego stosunku handlowego do momentu wyrównania należności przysługujących w związku z zakupem.

Na żądanie Kupującego Sprzedający jest zobowiązany do rezygnacji z zastrzeżenia własności, jeżeli Kupujący niepodważalnie spełnił wszystkie żądania związane z przedmiotem zakupu, a dla pozostałych należności wynikających z bieżących stosunków handlowych istnieje stosowne zabezpieczenie.

Podczas ważności zastrzeżenia własności Sprzedającemu, tzn. firmie Spaki Nutzfahrzeuge przysługuje prawo do posiadania karty pojazdu.

Dopóki istnieje zastrzeżenie własności, Kupujący nie może rozporządzać przedmiotem zakupu ani przekazywać go do użytkowania osobom trzecim.

5. Płatność

5.1

W przypadku umów sprzedaży z uwagi na to, że Sprzedający, tzn. firma Spaki Nutzfahrzeuge, zakupuje używane pojazdy użytkowe częściowo  od firm trzecich i w związku z tym musi dotrzymywać sztywnych terminów płatności, chodzi o zakup stały zgodnie z § 376 kodeksu handlowego (HGB) według prawa niemieckiego.

W przypadku nieterminowej płatności przez Kupującego umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku. W przypadku przekroczenia terminów płatności i w przypadku zwłoki należy zapłacić odsetki za zwłokę w wysokości każdorazowo obowiązujących ustawowych odsetek za zwłokę i zrekompensować wykraczającą ponadto szkodę. Przy czym Strony ustalają, że odsetki za zwłokę oblicza się zgodnie z niemiecką bazową stopą procentową w znaczeniu § 248 kodeksu cywilnego (BGB) według prawa niemieckiego i musi nastąpić oprocentowanie w wysokości 5 % nad bazową stopą procentową.

5.2

Płatności należy dokonywać z góry przelewem bankowym na wcześniej określony rachunek bankowy Sprzedającego lub gotówką. Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjmowania weksli, czeków lub kuponów.

5.3

Ustawowy podatek od towarów i usług płaci Kupujący.

5.4

Przez bezwarunkową płatność pełnej ceny zakupu Kupujący akceptuje dane znajdujące się na fakturze i/lub spisane w ofercie oraz Ogólne Warunki Handlowe firmy Spaki Nutzfahrzeuge.

6. Rezerwacja

Kupujący ma możliwość zarezerwowania pojazdu tylko wówczas, gdy wpłaci on zaliczkę do firmy Spaki Nutzfahrzeuge. Rezerwacja możliwa jest na okres siedmiu dni roboczych dopiero po wpłynięciu płatności. Zaliczka przepada i pozostaje u Sprzedającego po upływie rezerwacji, jeżeli do tego okresu nie zostanie zawarta umowa sprzedaży na ten pojazdu.

7. Dostawa, transport i zwłoka w dostawie

7.1

Kupujący musi odebrać towar pod adresem Sprzedającego. Sprzedający nie ma obowiązku przewiezienia towaru do klienta. Towar – na wyraźną prośbę Kupującego – może zostać przewieziony na wskazanego adres.

W takim wypadku Kupujący musi zapłacić dodatkowo do ceny zakupu także koszty transportu. Płatność musi nastąpić przed rozpoczęciem transportu. Ryzyko podczas transportu ponosi Kupujący.

7.2

Sprzedający nie jest zobowiązany do dostawy lub transportu w stałych terminach. Niedotrzymanie ustalonego z góry terminu dostawy nie daje prawa do odszkodowania lub odstąpienia od umowy.

Zdarzenia zakłócające, w szczególności przypadki siły wyższej lub podobne oraz w szczególności zdarzenia, za które Kupujący nie odpowiada oraz zdarzenia u partnera umownego Sprzedającego zwalniają Sprzedającego z dotrzymania ustalonego z góry terminu.

7.3

Kupujący jest odpowiedzialny za wymagane dokumenty w szczególności za dowody rejestracyjne i potwierdzenie ubezpieczenia dla danego numeru rejestracyjnego. Kupujący odpowiada za wszystkie koszty, które powstają z uwagi na wady techniczne pojazdu i/lub nadmierny załadunek lub niekompletne dokumenty, brakujące pozwolenia (ostrzeżenia, kary grzywny itp. szkody związane z utraconym ładunkiem, kosztami odholowania i kosztami naprawy, itd.).

8. Odbiór

8.1

Kupujący jest zobowiązany odebrać przedmiot zakupu w ciągu siedmiu dni od zgłoszenia o gotowości do odbioru z firmy Spaki Nutzfahrzeuge, jeżeli pisemnie nie ustalono inaczej. W przypadku nieterminowego odbioru Kupujący musi zapłacić firmie Spaki Nutzfahrzeuge opłatę postojową. W przypadku przekroczenia terminu odbioru naliczana jest opłata postojowa w wysokości 25,00 € netto plus ustawowo istniejący podatek VAT za dzień (dzień roboczy oraz sobotę i święta).

8.2

Kupujący podczas przejmowania pojazdu musi niezwłocznie sprawdzić, czy otrzymał wszelkie związane z pojazdem dokumenty oraz wszystkie klucze. W związku z powyższym późniejsze reklamacje są wykluczone.

9. Gwarancja

9.1

Sprzedaż pojazdów użytkowych lub pojazdów przez firmę Spaki Nutzfahrzeuge odbywa się z wykluczeniem jakiejkolwiek gwarancji.

Firma Spaki Nutzfahrzeuge sprzedaje pojazdy używane. Częściowo wymagają one konserwacji i naprawy. Kupujący może jednak przed zawarciem umowy sprzedaży dokładnie obejrzeć pojazdy.

9.2

Przedmiot sprzedaży może posiadać reklamę poprzedniego właściciela. Sprzedający nie jest zobowiązany do usunięcia tej reklamy lub nazwy firmy poprzedniego właściciela. Pod tym względem nie istnieje także roszczenia dotyczące usunięcia reklamy poprzedniego właściciela.

9.3

Dane Sprzedającego na temat pojazdu, takie jak rok produkcji, zakres dostawy, wymiary, wygląd, ciężar, wydajności, zużycie materiałów eksploatacyjnych, koszty eksploatacji prędkość, czas trwania i zakres wykorzystywania przedmiotu zakupu, w szczególności podany stan przejechanych kilometrów nie są sprawdzane przez Sprzedającego, pochodzą one jedynie z zeznań poprzednich właścicieli. Pod tym względem nie przeprowadzono żadnej kontroli danych podanych przez Sprzedającego. Ponadto w przypadku danych chodzi raczej o dane przybliżone.

9.4

Sprzedający gwarantuje Kupującemu możliwość wykonania jazdy próbnej i dokładnego obejrzenia przedmiotu zakupu. Jeżeli Kupujący zrezygnuje z jazdy próbnej lub obejrzenia przedmiotu zakupu, nie może on wysuwać żadnych roszczeń.

9.5

Gwarancja nie obejmuje w szczególności elementów zużywalnych.

9.6

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży lub w przypadku wycofania się Kupującego bez rzeczowego powodu roszczenie o zwrot wpłaconej zaliczki przepada.

10. Odpowiedzialność

10.1

Sprzedawca nie odpowiada za wady ukryte. Osobista odpowiedzialność przedstawiciela ustawowego, pomocnika i pracowników zakładu Sprzedającego za szkody spowodowane przez nich w wyniku lekkiej niedbałości jest wykluczona. Odpowiedzialność z tytułu winy umyślnej i lekkiej niedbałości pozostaje zachowana.

10.2

Odpowiedzialność za szkody wynikające z wad pojazdu, jest wykluczona.

10.3

Do umów sprzedaży stosuje się prawo niemieckie.

Właściwym sądem, w zależności od wartości sporu jest Sąd Rejonowy w Bitburgu lub Sąd Krajowy w Trier.